top of page

הצוות

171017Rework962High.jpg

פרופסור און ברק

אוניברסיטת תל אביב, פרופסור חבר

אני עוסק בהיסטוריה חברתית ותרבותית ומתמקד בחדירה, פיתוח ושימוש של מדע וטכנולוגיה במזרח התיכון. בעשור האחרון אני עוסק במקורות אנרגיה וספרי האחרון מתחקה אחר התהוותו של עידן הפחם והגלובליזציה של דלקי מאובנים החל מתחילת המאה התשע עשרה. טענתי היא שכל מאמץ בהווה ובעתיד להיגמל מדלקי מאובנים חייב להתחיל מהכרת התהליכים שהובילו להתמכרות מלכתחילה ויצרו את המדרון החלקלק אל עבר משבר האקלים. המחקר הנוכחי שלי עוסק בהיסטוריה של חום במזרח התיכון במהלך המאה העשרים. כיוון שהאזור משך אליו אנשים רבים ממקומות שונים, מה הופך את המזה"ת לחם ועבור מי? כיצד השתנה היחס לזיעה וריח גוף, למיזוג אוויר, ולחוף הים ואיך קשורות תמורות אלו להחרפת משבר האקלים, ובה בשעה גם לצורות ישנות וחדשות להתמודד עמו?

bottom of page